Prezident Dövlət Komissiyası haqqında əsasnaməni təsdiqlədi - Publika.az
Bizi izləyin

Rəsmi xronika

Prezident Dövlət Komissiyası haqqında əsasnaməni təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Publika.az xəbər verir ki, Fərmanla “Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll edəcək.

***
Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası haqqında ƏSASNAMƏ

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 4 may tarixli 2622 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra − Dövlət Komissiyası) radioelektron vasitələrdən və yüksəktezlikli qurğulardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə radiotezlik spektrinin bölünməsi və ayrılması sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahə) vahid siyasətin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin edir, həmçinin bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının radioxidmət idarələrinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi ilə bağlı işləri təşkil edir.

1.2. Dövlət Komissiyası öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Dövlət Komissiyasının müvafiq sahədə qəbul etdiyi qərarlar mülkiyyət formasından asılı olmayaraq radioelektron vasitələrdən və yüksəktezlikli qurğulardan istifadə edən, habelə bu vasitələrin layihələndirilməsi, istehsalı və idxalı ilə məşğul olan bütün dövlət orqanları (qurumları), hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

1.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri, xarici dövlətlərin səfirlikləri, diplomatik konsulluqları və nümayəndəlikləri ilə müvafiq sahədə münasibətlərin tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə həyata keçirilir.

1.5. Komissiyanın tərkibini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təsdiq edir.

1.6. Dövlət Komissiyasının üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri olan xidməti blankı və möhürü vardır.

2. Dövlət Komissiyasının fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Dövlət Komissiyası aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

2.1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (bundan sonra – BTİ) Radiorabitə Reqlamentinə və bu sahədə digər beynəlxalq təşkilatların qərar və tövsiyələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının radioxidmətləri arasında radiotezlik spektrinin bölünməsini təmin etmək;

2.1.2. Azərbaycan Respublikasında radiotezlik zolaqlarının ayrılması və onlardan istifadə üzrə perspektiv istiqamətləri müəyyən etmək;

2.1.3. radiotezlik zolaqlarını ayırmaq;

2.1.4. radiotezliklərdən və radioelektron vasitələrdən istifadənin səmərəliliyini təhlil etmək və onlardan effektiv istifadə edilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;  

2.1.5. müvafiq sahədə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və tətbiqi üzrə əlaqələndirmə işini təşkil etmək;

2.1.6. BTİ və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ümumdünya və regional radiorabitə konfranslarına hazırlıq üçün radiotezlik spektrinin bölünməsi və ondan istifadə ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək.

3. Dövlət Komissiyasının vəzifələri

3.1. Dövlət Komissiyası bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.1.1. radioelektron vasitələrin inkişaf tendensiyası nəzərə alınmaqla radiotezlik spektrinin bölünməsi və ondan istifadə sahəsində uzunmüddətli prioritetləri hazırlamaq;

3.1.2. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktların, inkişaf konsepsiyalarının və məqsədli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının radiotezliklər spektrindən perspektiv istifadə planını və tezlik zolaqlarının ayrılma cədvəlini hazırlamaq və təsdiq etmək;

3.1.4. radioelektron vasitələrdən istifadə üçün radiotezliklərin ayrılmasına dair qərar qəbul etmək və qanunla müəyyən edilmiş hallarda həmin qərarı ləğv etmək;

3.1.5. radioelektron vasitələrin və yüksəktezlikli qurğuların layihələndirilməsi, istehsalı, təkmilləşdirilməsi və idxalı üçün radiotezlik zolaqlarını ayırmaq;

3.1.6. sərhədyanı və koordinasiya tələb olunan digər ölkələrlə radiotezliklərin koordinasiyası işlərinin aparılmasında iştirak etmək;

3.1.7. radiotezliklərdən istifadə qaydalarına əməl edilməsi ilə əlaqədar metodiki tövsiyələr hazırlamaq;

3.1.8. efir məkanının təhlükəsizliyi üzrə əlaqələndirilmədə iştirak etmək;

3.1.9. radioelektron vasitələrdən və yüksəktezlikli qurğulardan səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görmək;

3.1.10. radiotezliklərdən istifadə üzrə tariflərin müəyyən olunmasında iştirak etmək.

4. Dövlət Komissiyasının hüquqları

4.1. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Dövlət Komissiyasının aşağıdakı hüquqları vardır:

4.1.1. bu Əsasnamə ilə həvalə edilmiş vəzifələrin icrası, habelə daxil olmuş müraciətlərin hərtərəfli və obyektiv araşdırılması üçün aidiyyəti məlumatların, materialların və sənədlərin alınması ilə bağlı dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə, eləcə də xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərinə və konsulluqlarına, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə sorğular göndərmək, görülən işlər barədə arayışlar və hesabatlar almaq;

4.1.2. dövlət hakimiyyəti, o cümlədən müdafiə, təhlükəsizlik və asayişi mühafizə orqanlarının ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış radiotezliklərin başqa radiotezliklərə keçirilməsi şərtilə dəyişdirilməsini həyata keçirmək;

4.1.3. fəaliyyət istiqamətləri üzrə ekspertlər cəlb etmək;

4.1.4. Azərbaycan Respublikasının radiotezliklər spektrindən perspektiv istifadə planına və tezlik zolaqlarının ayrılma cədvəlinə uyğun olaraq tədbirlər görmək.

5. Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin təşkili

5.1. Dövlət Komissiyasının işinə sədr rəhbərlik edir.

5.2. Dövlət Komissiyasının sədri:

5.2.1. Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini təşkil edir;

5.2.2. Dövlət Komissiyasının üzvləri ilə birlikdə müzakirə olunmalı məsələləri müəyyənləşdirir və Dövlət Komissiyasının iclaslarına rəhbərlik edir;

5.2.3. Dövlət Komissiyasına daxil olan müraciətlərə baxılmanı təşkil edir.

5.3. Dövlət Komissiyasının sədri və üzvləri bu Əsasnamə ilə Dövlət Komissiyasına həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar.

5.4. Dövlət Komissiyasının sədri olmadıqda onun səlahiyyətlərini Dövlət Komissiyasının qərarı əsasında Dövlət Komissiyasının üzvlərindən biri həyata keçirir.

5.5. Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə onun iclaslarında baxılır.

5.6. Dövlət Komissiyasının iclasları mütəmadi olaraq, lakin 2 (iki) ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. İclaslar Dövlət Komissiyası sədrinin və ya Dövlət Komissiyasının ən azı üç üzvünün təşəbbüsü ilə çağırıla bilər.

5.7. Dövlət Komissiyasının iclasları onun sədri və ən azı 3 (üç) üzvü iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

5.8. Dövlət Komissiyasının qərarı ilə dövlət orqanlarının (qurumlarının), digər təşkilatların nümayəndələri, zərurət yarandığı halda isə ekspertlər Dövlət Komissiyasının işinə cəlb edilə bilərlər.

5.9. Dövlət Komissiyasının qərarları iclasda iştirak edən Dövlət Komissiyası üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Qərar qəbul edilərkən səslər bərabər olduqda Dövlət Komissiyası sədrinin səsi həlledicidir. Səsvermə zamanı xüsusi rəyi olan Dövlət Komissiyasının üzvü öz rəyini qəbul edilmiş qərara əlavə edə bilər.

5.10. Dövlət Komissiyası, zərurət yarandıqda, radiotezliklərdən səmərəli istifadə ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və müvafiq sahənin inkişafı üzrə texniki və hüquqi sənədlərin hazırlanması ilə bağlı işçi qrup yaradır.

5.11. Dövlət Komissiyasının nəzdində daimi fəaliyyət göstərən Katiblik yaradılır. Katibliyin funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi həyata keçirir. Katiblik Dövlət Komissiyasının iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlərin həlli, mülki məqsədlər üçün radiotezliklərin ayrılmasına dair müraciətlər üzrə araşdırma aparılması, müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərə aid sənədlərin hazırlanması, iclasların təşkili, nəticələrinin protokollaşdırılması və kargüzarlıq işlərini icra edir.

5.12. Dövlət Komissiyasının iclasının nəticəsi Dövlət Komissiyasının sədri və iclasda iştirak edən üzvləri tərəfindən imzalanmış iclas protokolunda əks olunmaqla rəsmiləşdirilir.

5.13. Komissiyanın qəbul etdiyi qərarlar və verdiyi icazələr haqqında Komissiya üzvlərinə Katiblikdən yazılı məlumat bildirilir.

Rəylər
Oxumağa davam et
Reklam

Rəsmi xronika

Delimitasiya üzrə ekspert qrupu yaradılacaq

Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ekspert qrupu yaradılacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin mayın 23-də imzaladığı “Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” sərəncamda qeyd olunub.

Belə ki, sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Dövlət Komissiyasının Katibliyinin və aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) mütəxəssislərindən ibarət müntəzəm fəaliyyət göstərəcək ekspert qrupunun yaradılmasını təmin etmək tapşırılıb.

Oxumağa davam et

Rəsmi xronika

Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb.

Publika.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə aşağıdakı tərkibdə Dövlət Komissiyası (bundan sonra – Dövlət Komissiyası) yaradılır:

Komissiyanın sədri

Şahin Mustafayev – Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri

Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin birinci müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini

Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidməti rəisinin müavini

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin sektor müdiri

Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı.

Nazirlər Kabinetinə Dövlət Komissiyasının Katibliyinin və aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) mütəxəssislərindən ibarət müntəzəm fəaliyyət göstərəcək ekspert qrupunun yaradılmasını təmin etmək tapşırılıb.

Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Oxumağa davam et

Rəsmi xronika

Kim Çen İn İlham Əliyevi təbrik etdi

Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Dövlət Şurasının sədri Kim Çen İn Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi, ölkənizin hökumətini və xalqını Koreya Xalq Demokratik Respublikasının hökuməti və xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

Koreya ilə Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin iki ölkənin xalqlarının arzusuna və maraqlarına uyğun olaraq genişlənəcəyinə və inkişaf edəcəyinə əmin olduğumu bildirirəm.

Sizə ölkənizin xalqının rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm".

Oxumağa davam et
Reklam

Gündəm