Xalq artistini itirdik

6 Aprel 2015 17:12 (UTC+04:00)

Xalq artisti, tanınmış bəstəkar Nəriman Əliyev dünyasını dəyişib.

Bu barədə Publika.az-a Bəstəkarlar İttifaqından məlumat verilib.

Mərhumla vida mərasimi aprelin 7-də saat 14:00-da Bakı Musiqi Akademiyasında olacaq. Xalq artisti II Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, Nə­ri­man Məm­mə­dov 1927-ci il de­kabrın 28-də Nax­çı­va­nda do­ğu­lub. Ki­çik yaş­la­rın­dan musi­qi­nin vur­ğu­nu olub. Asəf Zey­nal­lı adı­na Ba­kı Mu­si­qi Tex­ni­ku­mu­nun xalq çal­ğı alət­lə­ri və mu­si­qi nə­zə­riy­yə­si şö­bə­lə­rini bi­ti­rib.

Bəstəkar yed­di sim­fo­ni­ya­nın mü­əl­li­fi­dir.

Sə­məd Vur­ğu­nun ey­ni ad­lı poe­ma­sı əsa­sın­da ya­zıl­mış "Hu­may" ba­le­ti 80-ci il­lər­də Azər­bay­can Döv­lət Ope­ra və Ba­let te­at­rın­da uğurla səhnəyə qoyulub.

Cəvahir